Steven Fick promoted to Blue Belt in BJJ

Coach Steven Fick received his promotion to Blue Belt in Brazilian Jiu-Jitsu. Steven trains Brazilian Jiu-Jitsu under Professor Diego DaCosta of Detroit Lakes Brazilian Jiu Jitsu.