Dave Klier promoted to Blue Belt in Brazilian Jiu-Jitsu

Congrats to Dave Klier on his promotion to Blue belt in Brazilian Jiu-Jitsu. Dave trains Brazilian Jiu-Jitsu under Professor Diego Da Costa of Detroit Lakes Brazilian Jiu-Jitsu.